શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ વિકાસ મંડળ - અમદાવાદ | કમિટી
15519
page-template-default,page,page-id-15519,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

કમિટી

શ્રી કિશોરભાઈ કાનજીભાઈ ફટાનીયા

પ્રમુખ શ્રી

શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ ભરડવા

ઉપપ્રમુખ શ્રી

શ્રી પ્રફુલકુમાર કાનજીભાઈ પાણખાણિયા

મંત્રી શ્રી

શ્રી રાજેશભાઈ કાળાભાઇ કુકડીયા

ખજાનચી શ્રી

શ્રી રમેશભાઈ ડાયાભાઇ કુકડીયા

સભ્ય શ્રી

શ્રી જયન્તિભાઈ અરજનભાઇ કુકડીયા

સભ્ય શ્રી

શ્રી લાલજીભાઈ છગનભાઈ જોગીયા

સભ્ય શ્રી

શ્રી શામજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ લાડવા

આંતરિક ઓડિટર શ્રી