શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ વિકાસ મંડળ - અમદાવાદ | કમિટી
15519
page-template-default,page,page-id-15519,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

કમિટી

શ્રી રવજીભાઈ કેશવભાઈ વરુ

પ્રમુખ શ્રી

શ્રી બાબુભાઇ ધનજીભાઈ ભલસોડ

ઉપપ્રમુખ શ્રી

શ્રી અનંતભાઈ ભીમજીભાઈ ચાવડા

મંત્રી શ્રી

શ્રી કરશનભાઇ ડાયાભાઇ ટાંક

ખજાનચી શ્રી

શ્રી પ્રાગજીભાઈ રામજીભાઈ ભરડવા

સભ્ય શ્રી

શ્રી મનુભાઈ ગોવિંદભાઇ કોરિયા

સભ્ય શ્રી

શ્રી નાથાભાઈ મુળજીભાઈ વાઢેર

સભ્ય શ્રી

શ્રી બાબુભાઇ ભીમજીભાઈ ચાવડા

આંતરિક ઓડિટર શ્રી