શ્રી સોરઠિયા પ્રજાપતિ વિકાસ મંડળ - અમદાવાદ | વ્યવસ્થાઓ
15527
page-template-default,page,page-id-15527,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

સંસ્થામાં હાલ પ્રાપ્ત વ્યવસ્થાઓ

સી.સી.ટી.વી. કેમેરા

સોલાર સિસ્ટમ (ગરમ પાણી ની વ્યવસ્થા)

વાસણો, ખુરશીઓ, ચોરી મંડપ, ટેબલો, કાપડ ની દીવાલ, જાજમ, ગાદલા ( સેટ સાથે), ગ્રીન નેટ

ગેસ પાઇપલાઈન

ડોમ

વિધાર્થીઓ ને રહેવાની વ્યવસ્થા (નિઃશુલ્ક)

વોટર કુલર + વોટર પ્યોરીફાયર સાથે

વહીવટ કાર્ય માટે કમ્પ્યુટર વ્યવસ્થા

દર્દીઓના સગાઓને રહેવાની વ્યવસ્થા (નિઃશુલ્ક)

લગ્ન/ સગાઈ માટે દીકરીઓના પ્રસંગે નિઃશુલ્ક ભાડું

બે રૂમ એ.સી. ની વ્યવસ્થા

સાંસ્કૃતિક હોલ (એ.સી)

ફ્રીઝરના બોક્સ ની વ્યવસ્થા

નાના બાળકો માટે ઘોડિયાની વ્યવસ્થા